1. Introduktion

1.1 Denne Persondata- og Cookiepolitik er udarbejdet af Cervo Gruppen, Lille Gråbrødrestræde 1, 1.th. - 5000 Odense C. Cervo Gruppen tager som dataansvarlig forpligtelsen til at behandle personoplysninger på en ordnet og sikker måde alvorlig.

1.3 Denne Persondata- og Cookiepolitik er inddelt i følgende afsnit:

 • Databeskyttelse
 • Behandling af personoplysninger
  • Besøgende på Hjemmesiden / Kunde- og supportforum
  • Besøgende på sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn og Youtube)
  • Reservation af lejemål / Lejere
  • Jobansøgere
  • Videregivelse og Dataoverførsel
  • Dine rettigheder
 • Cookies

2. Databeskyttelse

2.1 Overholdelse af politik og procedurer

Det er vigtigt for Cervo Gruppen, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.
Cervo Gruppen forpligter sig til at overholde denne Persondata- og Cookiepolitik, og til at overholde eventuelle yderligere procedurer implementeret af Cervo Gruppen.

2.2 Personoplysninger

Udtrykket personoplysninger dækker alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (”datasubjekt”). Sådanne oplysninger kan være oplysninger om navn, kontaktoplysninger, lønoplysninger mv.

2.3 Generelle principper

For at sikre, at den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning overholdes, vil Cervo Gruppen overholde følgende generelle principper i relation til behandlingen af personoplysninger:

a. Lovlighed og rimelighed
Cervo Gruppen sikrer, at personoplysninger bliver behandlet lovligt og rimeligt henset til den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Cervo Gruppen respekterer og anerkender den registreredes rettigheder og sikrer, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse hermed.

b. Formålsbegrænsning
Personoplysninger bliver kun indsamlet til specifikke, udtrykkelige og legitime formål. Endvidere vil de indsamlede personoplysninger udelukkende blive anvendt til de formål, til hvilke oplysningerne oprindeligt blev indsamlet.

c. Gennemsigtighed
Ved indsamling af personoplysninger fra den registrerede eller via tredjeparter, vil det blive sikret, at den registrerede bliver oplyst herom i overensstemmelse med gældende ret. Desuden er den registrerede altid berettiget til at søge oplysning om, hvilke personoplysninger Cervo Gruppen behandler om det pågældende datasubjekt.

d. Dataminimering
Alle personoplysninger skal være tilstrækkelige og relevante. Mængden af personoplysninger begrænses til, hvad der er nødvendigt henset til formålet med behandlingen.

e. Korrekthed
Alle behandlede personoplysninger skal være korrekte og, hvor dette er nødvendigt, holdes ajourførte.

f. Opbevaringsbegrænsninger og sletning
Personoplysninger vil kun blive behandlet i en form, der tillader identifikation af registrerede i en periode, der ikke er længere end nødvendigt i forhold til de formål, hvortil personoplysningerne indsamles og behandles. Cervo Gruppen har etableret slette- og opbevaringsprocedurer for at sikre, at personoplysninger slettes korrekt.

g. Fortrolighed
Alle personoplysninger, som behandles, betragtes som fortrolige oplysninger, medmindre Cervo Gruppen har fået tilladelse og/eller er retlig forpligtet til at offentliggøre og/eller videregive oplysninger. Cervo Gruppen sikrer, at Cervo Gruppens medarbejdere er opmærksomme på personoplysningernes fortrolige karakter, ved løbende at uddanne medarbejderne i, hvordan personoplysningerne bør behandles.

2.4 Sikkerhedsstandarder

Cervo Gruppen har iværksat tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre beskyttelse af indsamlede personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring og mod uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller anden behandling i strid med gældende ret. Cervo Gruppen foretager jævnlige kontroller for at sikre, at behandlingen af personoplysninger altid sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

2.5 Brug af databehandlere

Cervo Gruppen har fastsat høje standarder for leverandørers behandling af personoplysninger. Cervo Gruppen sikrer, at alle nødvendige databehandleraftaler foreligger med de leverandører, der behandler personoplysninger på Cervo Gruppens vegne.

3. Behandling af personoplysninger

3.1 Besøgende på Hjemmesiden / Kunde- og supportforum

3.1.1 Denne hjemmeside udbydes og ejes af Cervo Gruppen.

3.1.2 Som en naturlig del af at levere hjemmesiden vil Cervo Gruppen, som dataansvarlig, indhente og behandle visse personoplysninger om dig som bruger. Cervo Gruppen vil via hjemmesiden/kunde- og supportforum indsamle og behandle følgende personoplysninger:

  1. Navn
  2. Adresse
  3. E-mailadresse
  4. Brugernavn og adgangskode
  5. Information indeholdt i ansøgninger og andre dokumenter, der uploades på hjemmesiden i forbindelse med ansøgningsprocessen
  6. Øvrige personoplysninger, som du angiver i dit indlæg eller kommentar på kundeforum
  7. IP-adresse
  8. Oplysninger om din browser samt din færden og adfærd på hjemmesiden
  9. Cookie ID

3.1.3 Personoplysningerne behandles med henblik på (i) fremsendelse af nyhedsbreve eller anden relevant information, når du specifikt anmoder om dette, (ii) besvarelse af dine indlæg på kundeforum, (iii) til at generere statistik over brugen af vores hjemmeside, (iv) markedsføring af vores ydelser eller tilbud. Nogle oplysninger indsamles ved hjælp af cookies, se afsnit 4 nedenfor. Oplysninger indsamlet gennem cookies vil alene blive indsamlet til ovenstående formål i det omfang, du har givet dit samtykke hertil.

3.1.4 Ved at poste dit indlæg på kundeforum gives samtidig samtykke til:

 • at navnet, som du angiver, publiceres offentligt sammen med dit indlæg og således kan læses af andre brugere
 • at Cervo Gruppen har ret til at kontakte dig via den oplyste e-mailadresse

3.1.5 Cervo Gruppens indsamling og behandling af personoplysninger om dig sker på baggrund af følgende behandlingsgrundlag:

 • Cervo Gruppens legitime interesse. Det vurderes, at Cervo Gruppens interesse i at behandle personoplysningerne overstiger din interesse. Cervo Gruppens legitime interesse består i, at personoplysningerne behandles til de anførte formål.
 • Dit samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en skriftlig meddelelse herom til Cervo Gruppen per e-mail til info@cervogruppen.dk.

3.1.6 Alle dine personoplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil kun blive anvendt til ovenstående formål.

3.1.7 Dine personoplysninger vil blive opbevaret hos Cervo Gruppen eller tredjeparts hostingudbyder, og kan tilgås af Cervo Gruppen-koncernen, og i det omfang det er nødvendigt.

3.1.8 Cervo Gruppen vil ikke opbevare dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt til opfyldelse af ovenstående formål. Medmindre Cervo Gruppen er pålagt efter relevant lovgivning at opbevare dine personoplysninger i en længere periode, vil Cervo Gruppen opbevare dine personoplysninger som følger: Cervo Gruppen vil opbevare personoplysninger indsamlet til brug for [(i) udsendelse af nyhedsbreve eller anden relevant information, indtil du framelder dig modtagelse heraf (ii) oplysninger indsamlet i forbindelse med registrering som lejer indtil 3 år efter lejeperiodens ophør. De oplysninger, der gemmes i cookies slettes efter de perioder, der fremgår nedenfor i afsnit 4.

3.1.9 For publiceret indhold på Cervo Gruppens kundeforum gælder følgende retningslinjer:

 • Du må ikke angive personoplysninger om andre personer i dit indlæg eller kommentar i Cervo Gruppens kundeforum, eksempelvis navn, e-mail m.v. Indlæg og kommentarer, der indeholder personoplysninger om andre personer bliver fjernet og vil ikke være offentligt tilgængeligt på Cervo Gruppens kundeforum.
 • Individer, som ønsker at slette eller anmelde upassende indhold, kan gøre dette via rapporteringsfunktionen i tilknytning til et indlæg eller en kommentar.
 • Cervo Gruppen fjerner altid upassende indhold. Dette omfatter f.eks. racistiske indlæg, had mod etniske grupper, pornografi, trusler eller krænkende/nedladende kommentarer om mennesker, opfordring til vold eller kriminel adfærd samt reklame, der udtrykkeligt omtaler produkter og virksomheder og indlæg, der klart overtræder ophavsretten. Cervo Gruppen opfordrer forummets brugere til at undgå unødigt aggressivt sprogbrug i form af bandeord, da dette ofte opfattes som stødende.
 • Cervo Gruppen sletter i visse tilfælde indlæg, såfremt disse er åbenlyst irrelevante for kundeforummet eller konteksten, de postes i.

3.2 Besøgende på sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn og Youtube)

3.2.1 Som bruger af sociale medier er vores hjemmeside underlagt de respektive sociale mediers persondatapolitik. Cervo Gruppen indsamler således ikke selv yderligere persondata om dig på disse medier, end det udbyderen gør.

3.3 Reservation af lejemål / Lejere

3.3.1 I forbindelse med reservation samt efterfølgende leje af lejemål via Cervo Gruppen vil de oplysninger, som du afgiver til Cervo Gruppen, blive registreret og behandlet af Cervo Gruppen.

3.3.2 De oplysninger, der behandles, er alle de oplysninger, du afgiver til Cervo Gruppen, herunder oplysninger om navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer, nationalitet, bankkonto samt lejeperiodens start og varighed. Cervo Gruppen vil desuden registrere evt. modtagne klager og henvendelser fra dig i lejeperioden. Cervo Gruppen vil som led i behandlingen af din reservation af lejemål benytte dit CPR-nummer til brug for validering af økonomisk soliditet og kreditværdighed hos kreditoplysningsbureauer. Når lejeforholdet er etableret videregives dit CPR-nummer til forsyningsselskaber, som leverer til dit lejemål, samt E-boks og NemKonto i det omfang, der er givet samtykke hertil. Indsamlingen af oplysningerne vil som udgangspunkt ske til det formål at opfylde lejekontrakten og opfyldelse af lovkrav.

3.3.3 Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder CPR-nummer, er at vurdere din ansøgning til lejemålet, sikre en entydig identifikation af dig og sikre lejeforholdets beståen, herunder opkrævning af husleje mv. fra Cervo Gruppen samt udsendelse af tilfredshedsmålinger. Cervo Gruppen vil som angivet ovenfor også videregive dit CPR-nummer til forsyningsselskaber for at sikre, at de kan fakturere dit forbrug direkte til dig.

3.3.4 De personoplysninger, som du afgiver til Cervo Gruppen, vil som minimum blive opbevaret i 3 år efter fraflytning af den lejede bolig, medmindre Cervo Gruppen er pålagt efter relevant lovgivning at opbevare dine personoplysninger i en længere periode. Dog vil oplysninger om din økonomiske soliditet og kreditværdighed indsamlet hos kreditoplysningsbureauer blive slettet umiddelbart efter enten indgåelse af lejekontrakten eller efter afslag på indgåelse af lejekontrakt, medmindre Cervo Gruppen er berettiget til eller pålagt efter relevant lovgivning at opbevare dine personoplysninger i en længere periode.

3.4 Jobansøgere

3.4.1 I forbindelse med ansøgning om job hos Cervo Gruppen vil de oplysninger, som du afgiver til Cervo Gruppen, blive registreret og behandlet af Cervo Gruppen.

3.4.2 De oplysninger, der behandles, er alle de oplysninger, du afgiver til Cervo Gruppen, herunder oplysninger om navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CV og referencer.

3.4.3 Cervo Gruppen indsamler og behandler dine personoplysninger på baggrund af Cervo Gruppens legitime interesse i at gennemføre en rekrutteringsproces. I den forbindelse er det Cervo Gruppens vurdering, at Cervo Gruppens legitime interesse ved behandling af personoplysninger går forud for dine interesser.

3.4.4 De personoplysninger, som du afgiver til Cervo Gruppen, vil blive opbevaret indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet og så længe det vurderes, at ansøgningen er relevant for Cervo Gruppen – dog aldrig længere end 6 måneder, med mindre Cervo Gruppen er pålagt efter relevant lovgivning at opbevare dine personoplysninger i en længere periode.

3.5 Videregivelse og Dataoverførsel

3.5.1 Cervo Gruppen anvender tredjepartsleverandører af IT-ydelser, som vil have adgang til og behandle dine personoplysninger på vegne af Cervo Gruppen. Derudover kan dine oplysninger blive delt med samarbejdspartnere og offentlige myndigheder.

3.5.2 Såfremt en tredjepartsudbyder behandler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil dette enten ske på baggrund af EU-U.S. Privacy Shield eller Kommissionens standardbestemmelser. Du kan anmode om en kopi af aftalen, der regulerer overførslen af personoplysninger ved at skrive til info@cervogruppen.dk eller per brev til Cervo Gruppen (se adresseoplysninger ovenfor).

3.6 Dine rettigheder

3.6.1 Du har i henhold til de persondataretlige regler følgende rettigheder:

Ret til indsigt. Du kan få yderligere oplysninger om de personoplysninger, som Cervo Gruppen opbevarer og behandler om dig ved at skrive til info@cervogruppen.dk eller per brev til Cervo Gruppen (se adresseoplysninger ovenfor).

Ret til at gøre indsigelse. Du kan altid gøre indsigelse mod Cervo Gruppens behandling af dine personoplysninger ved at skrive til info@cervogruppen.dk eller per brev til Cervo Gruppen (se adresseoplysninger ovenfor).

Ret til at få rettet data. Du kan altid anmode om at få rettet dine personoplysninger ved at skrive til info@cervogruppen.dk eller per brev til Cervo Gruppen (se adresseoplysninger ovenfor).

Ret til at få slettet data. Du kan altid anmode om at få slettet dine personoplysninger ved at skrive til info@cervogruppen.dk eller per brev til Cervo Gruppen (se adresseoplysninger ovenfor).

Ret til at begrænse behandlingen. Du kan altid anmode om, at Cervo Gruppen begrænser behandlingen af dine personoplysninger mens en konkret anmodning behandles ved at skrive til info@cervogruppen.dk eller per brev til Cervo Gruppen (se adresseoplysninger ovenfor).

Ret til dataportabilitet. Du kan altid anmode om en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format ved at skrive til info@cervogruppen.dk eller per brev til Cervo Gruppen (se adresseoplysninger ovenfor).

Klagemulighed. Hvis du ønsker at klage over Cervo Gruppens behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.

4. Cookies

4.1 Cookies er små tekstfiler, der lagres på brugerens computer eller andet IT-udstyr, når en hjemmeside besøges. Cookies anvendes i dag af næsten alle hjemmesider, og disse små filer gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner brugeren besøger og anvender.

4.2 Nedenfor følger en liste over forskellige kategorier af cookies:

 • Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.
 • Præference-cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
 • Statistiske cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
 • Marketing-cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.
 • Uklassificerede cookies er cookies, som vi er i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

Nedenfor følger en liste over de cookies, der bruges på Hjemmesiden, og som sættes af Cervo Gruppen og/eller tredjeparter til de angivne formål i det omfang, du har givet samtykke hertil:

Navn på cookie Kategori Hvem sætter den? Beskrivelse af formålet Levetid
__cfduid Nødvendig cookie datatables.net Anvendes af indholds-netværket Cloudflare til at identificere betroet webtrafik. 1 år
CookieConsent Nødvendig cookie Cervo Gruppen.dk Gemmer brugerens cookie-samtykke-tilstand for det aktuelle domæne. 1 år
PHPSESSID Nødvendig cookie Cervo Gruppen.dk Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler. Session
AWSELB Nødvendig cookie

writer.smartlook.com

 

Anvendes til at fordele trafikken på hjemmesiden over flere servere for at optimere svartider. Session
    Host-session-org-1105  Nødvendig cookie

https://www.cervogruppen.dk/

 

Ser om brugere er logget ind og forudfylder visse formularfelter samt verificerer at indlæg postes på en sikker måde      2 år  
collect Statistisk cookie google-analytics.com Bruges til at sende data til Google Analytics om den besøgendes enhed og adfærd. Sporer den besøgende på tværs af enheder og marketingkanaler. Session
_ga Statistisk cookie

https://www.cervogruppen.dk/

 

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. 2 år
_gat Statistisk cookie

https://www.cervogruppen.dk/

Anvendes af Google Analytics til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren Session
_gat_bTracker Statistisk cookie

https://www.cervogruppen.dk/

Fører statistik over besøg på hjemmesiden og præstations-målinger 2 år
_gat_cTracker  Statistisk cookie

https://www.cervogruppen.dk/

Fører statistik over besøg på hjemmesiden og præstations-målinger 2 år
_gid Statistisk cookie

https://www.cervogruppen.dk/

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. Session
smartlookCookie Statistisk cookie manager.smartlook.com Afventer Session
IDE Marketing cookie doubleclick.net Anvendes af Google DoubleClick til at registrere og rapportere om hjemmesidebrugerens handlinger efter at have set eller klikket på en af annoncørens annoncer. Formålet er at måle effekten af en annonce samt at målrette annoncer til brugeren 2 år
r/collect Marketing cookie doubleclick.net Denne cookie benyttes til at sende data til Google Analytics omkring brugeres enhed og adfærd. Cookien følger den specifikke bruger på flere hjemmesider og enheder. Session
test_cookie Marketing cookie doubleclick.net Anvendes til at tjekke om brugerens browser understøtter cookies. Session
NID Marketing cookie google.com Registrerer et unikt ID, der identificerer brugerens enhed ved tilbagevendende besøg. ID’et anvendes til at målrette annoncer. 6 mdr.
GPS Marketing cookie youtube.com Registrerer et unikt ID på mobile enheder for at muliggøre tracking baseret på geografisk GPS lokation. Session
PREF Marketing cookie youtube.com Registrerer et unikt ID, der anvendes af Google til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger YouTube vidoer på tværs af forskellige hjemmesider. 8 mdr.
VISITOR_INFO1_LIVE Marketing cookie youtube.com Forsøger at estimere brugernes båndbredde på sider med integreret YouTube-video 179 dage
YSC Marketing cookie youtube.com Registrerer et unikt ID for at føre statistik over hvilke videoer fra YouTube brugeren har set. Session
yt-remote-cast-installed Marketing cookie youtube.com Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved afspilning af en indlejret YouTube video Session
yt-remote-connected-devices Marketing cookie youtube.com Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved afspilning af en indlejret YouTube video Vedvarende
yt-remote-device-id Marketing cookie youtube.com Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved afspilning af en indlejret YouTube video Vedvarende
yt-remote-fast-check-period Marketing cookie youtube.com Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved afspilning af en indlejret YouTube video Session
yt-remote-session-app Marketing cookie youtube.com Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved afspilning af en indlejret YouTube video Session
yt-remote-session-name Marketing cookie youtube.com Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved afspilning af en indlejret YouTube video Session
yt.innertube::nextId Marketing cookie youtube.com Afventer Persistent
yt.innertube::requests Marketing cookie youtube.com Afventer Persistent
SL_C_23361dd035530_KEY Uklassificeret cookie https://www.cervogruppen.dk/ Afventer 1 år
SL_C_23361dd035530_SID Uklassificeret cookie https://www.cervogruppen.dk/ Afventer 13 mdr.
SL_C_23361dd035530_VID Uklassificeret cookie https://www.cervogruppen.dk/ Afventer 13 mdr.
SL_L_23361dd035530_KEY Uklassificeret cookie https://www.cervogruppen.dk/ Afventer Vedvarende
SL_L_23361dd035530_SID Uklassificeret cookie https://www.cervogruppen.dk/ Afventer Persistent
SL_L_23361dd035530_VID Uklassificeret cookie https://www.cervogruppen.dk/ Afventer Persistent
UUID#[abcdef0123456789]{53} Uklassificeret cookie https://www.cervogruppen.dk/ Afventer Session

4.3 I forbindelse med brugen af cookies, kan den tekniske opsætning af Hjemmesiden medføre, at brugerens IP-adresse bliver indsamlet og behandlet af Google Analytics. Cervo Gruppen vil dog kun modtage denne oplysning i maskeret form, hvor visse dele af IP-adressen er slettet. Læs nærmere om Google Analytics’ politik for beskyttelse af dine personoplysninger her https://policies.google.com/privacy.

4.4 Fravalg eller fjernelse af cookies

4.4.1 Via Hjemmesiden vil der ikke placeres cookies, såfremt du ikke har samtykket hertil. Hvis du har accepteret cookies kan samtykket altid tilbagekaldes ved at klikke her https://www.cookiebot.com/da/

4.4.2 Du kan desuden ændre opsætningen i internetbrowseren og dermed fravælge brugen af cookies. Find en udførlig vejledning til, hvordan cookies fravælges eller fjernes her og specifikt for Internet Explorer her. Du skal være opmærksom på, at der i så fald kan være elementer på Hjemmesiden, som ikke fungerer.

4.4.3 Bemærk, at Hjemmesidens funktioner i visse tilfælde kan forudsætte, at brug af cookies accepteres af dig som bruger og er aktiveret. Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere oplysninger om Cervo Gruppens brug af cookies, kontakt venligst den ansvarlige for Hjemmesiden på info@cervogruppen.dk.